Logo for Katotapas

Logo for Katotapas

7 months ago
  • Bodymovin Version: 5.7.3
  • Resolution: 350 x 100
  • Filesize: 26.51 KB ( 14 layers )
Report animation