Thumbnail Skeleton

Needed an exact size 1 to 1.2 ratio

1 year ago