Wordpress icon

Wordpress icon express through minimal animation.

5 months ago